การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากเปลือกผลไม้ตระกูลส้มในการป้องกันการยึดเกาะของเชื้อ Escherichia coli บนพื้นผิวกระเบื้อง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลภรณ์ สายลาม, รัชภูมิ ขาวสอาด, ณัฐณิชา ศิรสิทธิกาญจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

คุณากร จิตตางกูร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์