เครื่องตรวจสอบความผิดปกติของผู้ป่วยอัตโนมัติภายในห้องผู้ป่วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรภพ ไพเราะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิพย์ เมธาดิลกกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้นในการตรวจร่างกายเบื้องต้นโดยข้อมูลการตรวจพื้นฐานจะแสดงไม่รบกวนผู้ป่วยโดยตรง มีการสื่อสารไปยังแพทย์หรือพยาบาลเมื่อพบความผิดปกติของร่างกายอย่างรวจเร็วโดยการตรวจสอบจะเชื่อมต่อกับระบบ wifi เมื่อมีร่างกายผู้ป่วยมีความผิดปกติ เช่น ความดันขึ้นสูงหรือน้อย , อุณหภูมิสูงขึ้นหรือลดลงมากเกิน การเต้นของหัวใจ ตรวจสอบการหมดของน้ำเกลือ แสดงบนจอ LCD สามารถตรวจสอบผ่านคอมโดยหน้าจอหลักที่แสดงผลจะแสดงผลจากห้องผู้ป่วยโดยตรงสามารถเก็บเป็นประวัติของผู้ป่วยคนนั้นได้และ มีปุ่มฉุกเฉินเพื่อระบบไม่ทำงานความดันคือวัดเป็นเวลาเช่นทุกๆ 2หรือ4ชม.