วัสดุดูดซับน้ำมันจากยางธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พันภูมิ สุขจันทรา, อภิสรา ไชยสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นาบิล หะยีมะแซ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การรั่วไหลของน้ำมันและสารเคมีจากภาคอุตสาหกรรม นับเป็นผลกระทบร้ายแรงระดับภัยพิบัติแก่ระบบนิเวศทางน้ำและทะเล ด้วยเหตุนี้การกำจัดและรวบรวมสารมลพิษที่ปนเปื้อนบนผิวน้ำจึงเป็นประเด็นหนึ่งซึ่งถูกจับตามองและได้รับความสนใจจากทั่วโลก โฟมยางที่ได้จากการเตรียมน้ำยางธรรมชาติ ซึ่งมีประโยชน์ค่อนข้างมาก เนื่องด้วยโครงสร้างของเซลล์เปิดและกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ ในการศึกษานี้ พบว่าความเร็วในการตีโฟมยางที่แตกต่างกันส่งผลต่อโครงสร้างของเซลล์ ความหนาแน่น และความสามารถในการดูดซับน้ำมันของโฟมยาง โดยความเร็วในการตีที่ 90 135 180 และ 225 รอบต่อนาที ให้ความสามารถในการดูดซับที่ต่างกัน คือ 12.77 25.84 32.19 และ 14.19 กรัมต่อกรัม ในน้ำมันดิบ และ 7.91 15.18 22.81 และ 13.04 กรัมต่อกรัม ในน้ำมันดีเซลตามลำดับ จึงสามารถสรุปได้ว่า โฟมยางที่ความเร็วในการตีที่ 180 รอบต่อนาที ให้ความสามารถในการดูดซับที่ดีที่สุดในการทดลอง นอกจากนี้เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับวัสดุดูดซับน้ำมันเชิงพาณิชย์ เส้นใยพอลิโพรไพลีน และ โฟมพอลิยูรีเทน โฟมยางให้ความสามรถในการดูดซับน้ำมันที่ดีกว่า จึงเป็นช้อบ่งชี้ได้อย่างชัดเจนว่า วัสดุดูดซับน้ำมันจากยางพาราธรรมชาติ ให้คุณสมบัติในการดูดซับน้ำมันที่ดีและสามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ