ฤทธิ์สมานเเผลเยื่อบุผนังลำไส้ในหลอดทดลองของสารสกัดจากสาหร่ายผมนาง (Gracilaria tenuistipitata)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิรภัสสร วิกรัยสกุล, บุญลือ ไชยนาพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญญรัศม์ อุทัยพันธ์, วานีตา เสมชูโชติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคแผลเพ็ปติก (Peptic ulcer disease; PUD) เป็นโรคที่พบได้บ่อยในประชากรทุกช่วงวัย แผลเพ็ปติกมัก เกิดบริเวณเยื่อบุกระเพาะอาหารหรือเยื่อบุลำไส้เล็กส่วนต้น สาเหตุหนึ่งมาจากภาวะเครียดออกซิเดชั่นที่เกิดจากปัจจัย ต่าง ๆ ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาจะก่อให้เกิดโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารหรือลำไส้ จากรายงานวิจัยพบว่าสารสกัดสาหร่ายบางชนิดช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารในสัตว์ทดลอง ดังนั้นสาหร่ายในท้องถิ่นจึงอาจมีสรรพคุณในการ สมานแผลในระบบทางเดินอาหารได้ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์สมานแผลในเซลล์เยื่อบุลำไส้ (Caco-2 cell line) ของสารสกัดจากสาหร่ายผมนาง (Gracilaria tenuistipitata) ในระดับหลอดทดลองโดยการนำสาหร่ายผมนางมาสกัดโปรตีนด้วยวิธี Freeze thaw cycle ตรวจสอบปริมาณโปรตีนรวมด้วยวิธีของ Lowry ประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระรวมด้วยวิธี ABTS assay ศึกษาความเป็นพิษและฤทธิ์สมานแผลใน Caco-2 cell monolayer ด้วย วิธี MTT assay และ wound closure assay ตามลำดับ ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดจากสาหร่ายผมนางสด (FGL) มี ปริมาณโปรตีนทั้งหมดมากกว่าสารสกัดจากสาหร่ายผมนางแห้ง (DGL) โดยมีปริมาณโปรตีนทั้งหมดเท่ากับ 1.681 + 0.063 mg/ml และสารสกัด DGL และ FGL มีสารประกอบฟีนอลลิกอยู่ในช่วง 73-76 mg GAE/g protein และมี ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระรวมอยู่ในช่วง 177-193 mg TEAC/g protein สารสกัด FGL ที่ความเข้มข้น 1.25 µg protein/ml มีพิษต่อเซลล์ต่ำและมีฤทธิ์สมานแผลในหลอดทดลองที่เวลา 24 ชั่วโมง โดยเร่งการเคลื่อนที่ของเซลล์ได้ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับชุดควบคุม ซึ่งการค้นพบจากงานวิจัยนี้ทำให้ทราบถึงสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์สมานแผลใน เซลล์เนื้อเยื่อบุลำไส้ของโปรตีนจากสาหร่ายผมนางเพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบเชิงฟังก์ชั่นจาก สาหร่ายผมนางซึ่งเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นต่อไป