แปรงสีฟันอย่างง่าย ชนิดพกพา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัณณธร ธงภักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พีระ บุญฉลาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผลิตแปรงสีฟันที่สามารถใช้ และพกพาได้อย่างง่ายดาย