แผ่นกรองอากาศจากเซลลูโลสแกนปอแก้ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรัฐิติกาน ศิริบำรุง, จารุพร โกสูงเนิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธณิดา วงค์พุฒ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ศึกษาการสกัดเส้นใยเซลลูโลสจากแกนปอแก้วโดยการทำอัลคาไลน์ทรีทเมนท์ใช้อัตราส่วนแกนปอแก้วต่อสารละลายมีค่า 1:50 ผลการทดลองพบว่าได้แกนปอแก้วที่นุ่มขึ้นโดยมีร้อยละของปริมาณเส้นใยที่ได้จากการสกัดประมาณ 11.11-33.33 และเมื่อนำไปสู่ขั้นตอนถัดไปนั่นคือขั้นตอนการฟอกขาวจะได้ปริมาณเส้นใยคิดเป็นร้อยละ25 แต่ยังไม่สามารถนำไปขึ้นรูปได้เนื่องจากแผ่นกรองจะมีขนาดรูพรุนที่ใหญ่เกินไป จึงเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมเยื่อสีขาวใช้อัตราส่วนเส้นใยต่อสารละลายมีค่า 1:50 ได้ปริมาณเส้นใยคิดเป็นร้อยละ 33.4

จากผลการสกัดเส้นใยเซลลูโลสจากแกนปอแก้วมีความเป็นไปได้ว่าเส้นใยเซลลูโลสสามารถนำไปผลิตแผ่นกรองอากาศที่ใช้ร่วมกับหน้ากากอนามัยได้