การศึกษาประสิทธิภาพของกระดาษซับน้ำมันจากเส้นใยผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภากร สุนิพัฒน์, ยุพารัตน์ วงศ์คำจันทร์, จินาพร สารทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นวรัตน์ โสตศิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เน้นไปทางสิ่งแวดล้อม(ผักตบชวา)ที่เป็นปัญหาทางน้ำในขณะนี้โดยเฉพาะในฤดูฝน ในฤดูฝนผักตบชวานั้นจะมีการเจริญเติบโตและขยายพันธ์ุอย่างรวดเร็วทำให้เกิดความเสียหายทางน้ำขึ้น เช่น ชะลอการไหลของน้ำ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่มีพิษมากมายและทำให้ธรรมชาติทางน้ำดูไม่สวยงาน ฯลฯ