การศึกษาประสิทธิภาพของ Kernel ในการพยากรณ์ค่าเฉพาะค่าความเร่ง 3 แกนของวัตถุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชนันท์ ช่วงสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาแบบจำลองโดยใช้ SVM นั้นสามารถใช้ Kernel ได้หลายรูปแบบในการสร้างแบบจำลอง ดังนั้นโครงงานนี้จึงมุ่งศึกษาประสิทธิภาพของ Kernel แต่ละรูปแบบในการสร้างแบบจำลอง