ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยอัจฉริยะในโรงเรียน by KidBright

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บุษราคัม วงศ์ไชยา, จุฑารัตน์ แก้วลาด, อัจจิมา มีมาตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐมน คำขัน, กิตติพงศ์ ประทุมทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

รูปแบบของโครงงานเป็นโครงงงานแบบ IOT โดยเราจะทำระบบแจ้งเตือนไฟไหม้แบบอัตโนมัติโดยใช้อุปกรณ์ ได้แก่ 1.บอร์ด KidBright 2. AX-Wifi พร้อมโมดูล NodeMCU ESP8266 3.แก๊สเซ็นเซอร์ เป็นอุปกรณ์หลักในกลไกการทำงานโดยลักษณะคือ เมื่อเกิดไฟไหม้ Infarate IR flame Detector Cencer จะทำหน้าที่ตรวจจับเปลวไฟ แก๊สเซ็นเซอร์จะทำหน้าที่ตรวจจับควันไฟแล้วส่งค่าไปที่บอร์ด KidBright และAX-Wifiพร้อมโมดูลNodeMCU และอุปกรณ์เหล่านี้ก็จะแจ้งเตือนโดยส่งเสียงแจ้งเตือนผ่านลำโพง มีไฟแจ้งเตือน และส่งข้อความไปที่LINEของครู บุคลากรทางการศึกษาและ นักเรียนในโรงเรียนหลังจากที่ตรวจสอบเปลวไฟและแก๊สเจอ