เถ้าธรรมชาติเร่งปฏิกิริยาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ใช้แล้ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทราภรณ์ อยู่กรุง, วัลวิภา โคลา, พิชวิทย์ ศักดิ์สิงห์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุติกาญจน์ ศักดิ์สิงห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เถ้าธรรมชาติเร่งปฏิกิริยาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ใช้แล้วเป็นโครงงานประเภทการทดลอง จัดทำขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติของน้ำขี้เถ้าที่ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา จากนั้นสามารถทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำมันไบโอดีเซลโดยใช้ Sodium hydroxide, Potassium hydroxide และน้ำขี้เถ้าในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

จากการศึกษาเถ้าธรรมชาติเร่งปฏิกิริยาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ใช้แล้วพบว่า น้ำขี้เถ้าที่ละลายด้วย Methyl alcohol จะมีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีค่า pH 8 มีสมบัติเป็นเบสอ่อน มีความเข้มข้นอยู่ที่ 0.014 mol/dm3 และเมื่อนำไปผลิตไบโอดีเซลได้ ปริมาณ Methyl Esters ที่ได้คือ 18.29 กรัม มีค่า pH เท่ากับ 8 มีลักษณะเป็นสีเหลืองใส ไม่เหนียวหนืด เผาไหม้มีเปลวไฟสีส้ม ไม่เกิดเขม่าขณะเผา ติดไฟเป็นเวลา 1.33 นาที

จากการศึกษาผลการทดลองของการหาวิธีการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้ด้วยตัวเร่ง 3 ชนิด ได้แก่ Sodium hydroxide, Potassium hydroxide และน้ำขี้เถ้า ได้ผลสรุปว่าวิธีการผลิตน้ำมันไบโอ-ดีเซลที่เหมาะสมควรทำด้วยอัตราส่วน1:3 โดยใช้Methyl alcohol 25% และน้ำมัน75% ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ใช้เวลาในการกวน 60 นาที และเวลาในการแยกชั้น 12 ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไบโอดีซลที่ได้จากทั้ง 3 ตัวเร่งปฏิกิริยา กับน้ำมันดีเซลตามท้องตลาด จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพมีความใกล้เคียงกันทั้งลักษณะ ค่า pH และการเผาไหม้