สถานีตรวจมลพิษทางอากาศขนาดพกพา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นนทนันท์ นันทวาศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอนก ไชยบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

The current lack of tools that can be told of toxic air due to budget constraints, although. But most of the existing tools are not able to carry it in different places because size and weight are not suitable to carry. In addition, some devices do not function enough to meet the user's criteria. So if there is a tracking function to use low-cost, accurate and consistent with the needs of the user. In order to support the study. And that the toxicity of the air at the moment it is very toxic to resolve any further. That is why we invented Portable air pollution monitoring stations. That can measure the toxic air. And affordable You can also check in the Internet. I have brought The robot named Arduino used a computer program that can display with sensor technology. We create innovations that can be measured and recorded. Temperature, humidity, Carbon dioxide, carbon monoxide, light intensity, pressure, dust and mess up other gases that are harmful to humans if inhaled . The high accuracy and can store data in different points in time, the addition of air pollution monitoring stations Portable. Can also alert the toxic air that's harmful to human with LINE application .