สร้างรูปร่างของกาแลโดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad หรือ GSP

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญชนก ชอบจิตร, ซากุระ โอกุระ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอนก ไชยบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กาแล คือ ส่วนที่ใช้ประดับบนหลังคาเรือน ประเพณีการทำกาแลก็ได้มีการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เกิดการแกะสลักลวดลายให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น กลายเป็นความนิยมจนสืบทอดกันมาจนกลายเป็นเอกลักษณ์ รูปทรงที่เห็นทั่วไปคือ รูปทรงค่อนข้างกลม รูปทรงคล้ายกากบาท และรูปทรงโค้งคล้ายเขาควาย แต่รูปแบบของกาแลที่ได้สืบทอดต่อกันมานั้นไม่ได้มีแบบแผนชัดเจน ไม่กำหนดอัตราส่วนต่างๆ ไว้ ทำให้รูปร่างของกาแลเกิดการผิดเพี้ยนไป จึได้นำกราฟของสมการและภาคตัดกรวยในกำหนดรูปร่างของกาแลให้มีสัดส่วนที่ชัดเจน และกำหนดช่วงคความยาวของกราฟ โดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad หรือ GSP เพื่อคงไว้ซึ่งรูปแบบขอกาแลไม่ให้ผิดเพี้ยนไปและเป็นสื่อการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา