ศึกษาอิฐรูปทรงหกเหลี่ยมที่รองรับแรงกดทับ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปองกานต์ คนชม, ณัฐชยา จันทะเวียง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอนก ไชยบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงสร้างหกเหลี่ยม รังผึ้ง (Honeycomb) โครงสร้างของมันถูกต้องทั้งมุม ขนาด และความเท่ากันของความหนาในแต่ละด้าน ทุกอย่างจัดเรียงตัวพอดีจนมีทั้งความยืดหยุ่นและแข็งแกร่ง การที่รังผึ้งมีรูปทรงหกเหลี่ยม (Hexagon) ก็เป็นเพราะว่า ในบรรดารูปทรงต่างๆนั้น รูปทรงกลมสามารถบรรจุน้ำผึ้งได้มากที่สุดที่สุด แต่พอเอารูปทรงกลมมาเรียงต่อกัน จะเห็นได้ว่ามันยังคงเหลือช่องว่างเล็กๆ ระหว่างวงกลมแต่ละวงอยู่ทำให้สิ้นเปลืองพื้นที่เปล่าๆ แต่ถ้าเป็นรูปหกเหลี่ยม มันจะมีลักษณะคล้ายทรงกลมมากที่สุด แล้วมันก็เรียงติดกันได้อย่างแนบสนิท ไม่มีช่องว่างใดๆเหลืออยู่เลย ดังนั้นโครงสร้างรังผึ้งจึงเป็นโครงสร้างที่มีความแข็งแรงมากกว่าโครงสร้างรูปทรงอื่นๆ ซึ่งโครงสร้างในลักษณะนี้จะสามารถนำมาปรับใช้ได้กับการก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ให้มีความแข็งแรง ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจศึกษารูปทรงหกเหลี่ยมที่รองรับแรงกดและนำรูปทรงหกเหลี่ยมเปรียบเทียบกับรูปทรงสี่เหลี่ยมว่ารูปทรงใดที่สามารถรองรับแรงกดได้ดีดว่ากันโดยวิธีการสร้างอิฐมอญรูปทรงหกเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมจากนั้นจะเปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปทรงทั้งสองรูปทรงนี้โดยทดสอบจากแรงกดทับว่ารูปทรงชนิดไหนรองรับแรงได้ดีกว่ากัน