แอปพลิเคชั่นตรวจจับการใช้งานสมาร์ทโฟนเพื่อถนอมสายตา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นริสรา พันธ์เสถียร, รสิตา จิตนิยม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันพฤติกรรมการใช้งานสมาร์ทโฟนในหนึ่งวันคนไทยใช้งานสมาร์ทโฟนเฉลี่ยแล้วยาวนานถึง 4.2 ชั่วโมงต่อวันซึ่งจะส่งผลเสียต่อดวงตาได้ทั้งระยะสั้นและยาว ผู้ใช้งานจึงควรพักสายตาเป็นระยะผู้จัดทำจึงได้สนใจที่จะที่จะสร้างแอพพลิเคชั่น “Rest your eyes แอปพลิเคชั่นตรวจจับการใช้งานสมาร์ทโฟนเพื่อถนอมสายตา” เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สายตาจดจ้องใช้งานสมาร์ทโฟนมากเกินไปต่อวันจนทำให้เสียสุขภาพสายตาขึ้น

โดยจะสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับใช้งานในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ด้วยโปรแกรม Android Studio ควบคู่ไปกับโปรแกรมชนิดอื่นๆ ได้แก่ Eclipse, Android SDK, Tools Android Platform-tools, The latest Android platform, The latest Android system image for the emulator

แอปพลิเคชั่นที่ได้จะนำไปทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานกับกลุ่มตัวอย่าง ก่อนประเมินประสิทธิภาพการใช้งานของแอปพลิเคชั่นเพื่อนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป

โครงงานการพัฒนา “แอพพลิเคชั่น Rest your eyes แอพพลิเคชั่นตรวจจับการใช้งานสมาร์ทโฟนเพื่อถนอมสายตา” นี้จะเป็นแอพพลิเคชั่นที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้โดยการแจ้งเตือนการใช้งานสมาร์ทโฟนที่เป็นอันตรายต่อสายตาเพื่อให้ผู้ใช้พักการใช้งาน เก็บสถิติการใช้งานสมาร์ทโฟนและการพักสายตา