เครื่องฉายเเสง uvอัตโนมัติ เพื่อ reuse หน้ากากอนามัย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรภัทร รอดรักษา, ศุภณัฐ อาจอำนวยวิภาส, ปัณณกร ลิปิเวชชพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิเทศก์ ศรีเมือง, สุมิตร สวนสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้ มนุษย์ได้ดำเนินชีวิตโดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติมาสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต แต่เมื่อชีวิตผ่านไปมนุษย์นั้นใช้ทรัพยากรไปในปริมาณที่มาก ทำให้เกิดปัญหามากมายขึ้นตามมา ยกตัวอย่างเช่น ภัยธรรมชาติ , ฝนตกไม่ตรงตามฤดูกาล มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ และการระบาดของเชื้อโรค เป็นต้น โดยในสถานการณ์โควิด-19นั้นเป็นหนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ทำให้ไม่สามารถเตรียมการรับมือได้ทันเวลา หน้ากากอนามัย และ face shield มีราคาสูงขึ้นอย่างมาก หลังจากเกิดปัญหาการระบาดของเชื้อโควิด-19นั้น อีกปัญหาที่ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่มากที่สุดคือ ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ จึงทำให้ผู้คนขาดรายได้ ไม่สามารถซื้อหน้ากากอนามัยหลายๆครั้งได้นั่นเอง ทางคณะผู้วิจัยจึงคำนึงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ และได้ตัดสินใจสร้างเครื่องฉายเเสง AUVEM ขึ้นมานั่นเอง