เครื่องชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์หลายระบบแบบเคลื่อนย้าย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉัตริน หมื่นสุกแสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภาภรณ์ ตาปนานนท์, รงรอง เจียเจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล ซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป จึงทำให้ปัจจุบันพลังงานทดแทนนั้นมีบทบาทขึ้น เช่นพลังงานแสงอาทิตย์ และในบางพื้นที่ของประเทศยังไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง รวมทั้งการที่ประเทศไทยนั้นเกิดภัยธรรมชาติมากขึ้น ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบสาธารณูปโภคและระบบการสื่อสาร ทำให้คนในพื้นที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ทำให้เกิดปัญหาทางการรับรู้ข่าวสารและการติดต่อขอความช่วยเหลือ และการที่ระบบ Solar Cell ประเภท Stand Alone System ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้เมื่อไม่มีแบตเตอรี่ ผู้จัดทำโครงงานได้เล็งเห็นปัญหา จึงทำการประดิษฐ์อุปกรณ์ Portable Hybrid Solar Charger ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ด้วย Solar Cell สำรองไฟไว้ใช้ได้ ระบบใช้ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์โดยตรง (Direct Charge) และระบบการเลือกแหล่งจ่ายไฟอัตโนมัติให้วงจรลดแรงดันกระแสตรงชนิดยูเอสบี (USB DC step-down module)

จากการที่ได้ทำการประดิษฐ์และการทดสอบเครื่อง Portable Hybrid Solar Charger การศึกษากำลังไฟฟ้า ความเข้มแสงและประสิทธิภาพการชาร์จ, การทดสอบ Direct System ด้วย Constant load 5V 1.5A, การทดสอบเครื่อง Portable Hybrid Solar Charger กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ พบว่า เครื่อง Portable Hybrid Solar Charger สามารถใช้งานได้และมีประสิทธิภาพ ความเข้มแสงมีผลต่อกำลังไฟฟ้าในการชาร์จต่างกัน และจากการทดสอบเครื่อง Portable Hybrid Solar Charger พบว่าประสิทธิภาพในการชาร์จเฉลี่ยของเครื่องอยู่ที่ 78.15% ขนาดของ Super Capacitor ที่เหมาะสมคือ 16V 16F ระบบ Direct สามารถจ่ายไฟให้กับ Constant load 5V 1.5A ได้คงที่ เครื่อง Portable Hybrid Solar Charger สามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ได้