เครื่องคัดแยกขยะอัตโนมัติโดยปัญญาประดิษฐ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนกฤต บรรลุประสงค์, กันตวิชญ์ เพ็ชรดำ, สิรภพ ภู่เพ็ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิเทศก์ ศรีเมือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาการจัดการมลพิษ และปัญหาด้านทรัพยากรเป็นปัญหาสำคัญที่กำลังรอการแก้ไข จากสถิติในปี พ.ศ.2564 พบว่า ประเทศไทยสร้างขยะปีละมากกว่า 27 ล้านตัน อีกทั้งวิธีการในการกำจัดขยะที่ยังไม่ถูกวิธีก็เป็นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาดังกล่าว ซึ่งการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีต้องเริ่มจากการแยกประเภทขยะให้ถูกต้อง ซึ่งคนส่วนมากมักจะละเลยในส่วนดังกล่าว และในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีก็มีบทบาทต่อโลกมากยิ่งขึ้น จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้พัฒนาจึงได้คิดค้น และพัฒนาเครื่องคัดแยกขยะอัตโนมัติโดยปัญญาประดิษฐ์ ที่จะช่วยแยกขยะอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยี Ai Machine Vision Sensor ซึ่งเป็นการนำข้อมูลภาพที่มีความละเอียดสูงมาเปรียบเทียบกับขยะแต่ละชิ้นเพื่อให้กระบวนการแยกขยะเป็นไปอย่างถูกต้อง และแม่นยำ เข้ามาช่วยในการพัฒนา สำหรับข้อมูลรูปภาพที่ใส่ให้กับเทคโนโลยีดังกล่าว จะแบ่งตามประเภทของวัสดุนั้น ๆ โดยประกอบด้วยวัสดุ 3 ชนิด คือ พลาสติก โลหะ และกระดาษ สิ่งประดิษฐ์นี้ถูกคิดค้น และพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในการแยกขยะอย่างถูกต้อง และสะดวกสบาย อีกทั้งยังช่วยลดเวลาในการแยกขยะของพนักงานเก็บขยะ และลดการใช้ทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมหาศาล