การพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้เข้ารหัสข้อความโดยใช้ Josephus Algorithm

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชีวานนท์ ชุลีคร, เบอร์นาร์ด เปห์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนัชกฤศ แก้วเต็ม, ทศพร แสงจ้า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเข้ารหัส คือวิธีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นรหัสที่สามารถเจาะจงผู้ที่จะได้รับข้อมูล ในปัจจุบัน การเข้ารหัสหลายวิธียังคงสามารถใช้งานได้จริง ตัวอย่างเช่น AES ซึ่งเป็นวิธีการเข้ารหัสแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยม เพราะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูง กล่าวคือ มีความปลอดภัยสูงมากเทียบกับเวลาที่ใช้ในการเข้ารหัส แต่เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจทำให้วิธีการเข้ารหัสมีความปลอดภัยลดลง

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มความปลอดภัยในการเข้ารหัสแบบ AES ด้วยการประยุกต์ใช้ปัญหาของ Josephus

ผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการสลับตำแหน่งของเลขฐาน 16 ของการเข้ารหัสแบบ AES มีความซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลให้การเข้ารหัสแบบ AES มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น