การพัฒนาโปรแกรมวัดอายุไข่ไก่เพื่อศึกษาคุณภาพไข่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลสิฒภ์ ชินวรากร, ภัทร ควรดำรงธรรม, ก้องภพ ลิ้มรัตนพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิพนาถ น้อยแก้ว, ชาคริต สมานรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์