ระบบควบคุมการพ่นนํ้ามันหอมละเหยที่สกัดจากผลอ่อนพืชตระกูลส้มที่ถูกปลิดทิ้งเพื่อใช้ป้องกันการเข้าทำลายของมอดเจาะผลกาเเฟที่สัมพันธ์กับช่วงเวลาในการเข้าทำลาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สันติภาพ พรอิทธิกิจ, ธนาธิป เดือนขาว, จารุวรรณ วงศ์ดวง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกียรติศักดิ์ อินราษฎร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเข้าท าลายของมอดเจาะผลกาแฟ (Hypothenemus hampei) เป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลต่อปริมาณและ

คุณภาพของผลผลิต การใช้สารเคมีเพื่อก าจัดมีประสิทธิภาพต่ าเนื่องจากวงชีวิตของมอดเจาะผลกาแฟอาศัยอยู่ภายใน

ผลกาแฟ การใช้น้ ามันหอมระเหยเพื่อป้องกันการเข้าท าลายเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพและได้รับความนิยม

แต่เกษตรกรมีต้นทุนค่อนข้างสูงเนื่องจากน้ ามันหอมระเหยมีอัตราการระเหยสูง โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา

ระบบควบคุมการพ่นน้ ามันหอมระเหยที่สกัดจากผลอ่อนพืชตระกูลส้มที่ถูกปลิดทิ้งเพื่อใช้ป้องกันการเข้าท าลายของ

มอดเจาะผลกาแฟที่สัมพันธ์กับช่วงเวลาในการเข้าท าลาย โดยศึกษาพฤติกรรมการเข้าท าลายของมอดเจาะผลกาแฟ

พบว่ามอดเจาะผลกาแฟจะเข้าท าลายผลกาแฟในช่วงเวลา 15.01 -24.00 น. ช่วงอุณหภูมิ 23.0-27.0 องศาเซลเซียส

ความเข้มแสงน้อยกว่า 210 ลักซ์ และความชื้นในอากาศ 50-70% ในขณะที่ช่วงเวลาอื่นๆ จะไม่พบการเข้าท าลายของ

มอดเจาะผลกาแฟเลย จากนั้นท าการคัดเลือกน้ ามันหอมระเหยที่ได้จากผลอ่อนพืชตระกูลส้มที่ถูกปลิดทิ้ง 3 ชนิดคือ

ส้มโอ มะกรูดและส้มเขียวหวาน โดยทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันมอดเจาะผลกาแฟในกล่องทางเลือก พบว่า

น้ ามันหอมระเหยจากผลอ่อนมะกรูดมีประสิทธิภาพในการป้องกันการเข้าท าลายมอดเจาะผลกาแฟมากที่สุด รองลงมา

คือน้ ามันจากผลอ่อนส้มเขียวหวานและผลอ่อนส้มโอ ตามล าดับ โดยการฉีดพ่นน้ ามันหอมระเหยบนผลกาแฟหนึ่งครั้ง

จะมีฤทธิ์ในการป้องกันมอดเจาะผลกาแฟสูงสุด 1.5 ชั่วโมง เมื่อน าสภาวะที่มอดเจาะผลกาแฟเข้าท าลายมาออกแบบ

ระบบควบคุมการพ่นน้ ามันหอมระเหยจากผลอ่อนมะกรูดที่ถูกปลิดทิ้ง แล้วน าไปติดตั้งในสวนกาแฟเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพการป้องกันการเข้าท าลายของมอดเจาะผลกาแฟกับการใช้วิธีการดั้งเดิม (น้ ามันหอมระเหยชุบฟองน้ า)

พบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการเข้าท าลายของมอดเจาะผลกาแฟ โดยพบการเข้าท าลายของ

มอดเจาะผลกาแฟลดลงอย่างมีนัยส าคัญและมีเปอร์เซ็นต์ผลที่ถูกท าลายลดลงต่ ากว่าวิธีการดั้งเดิมถึง 1.8 เท่า อีกทั้ง

วิธีการดังกล่าวยังช่วยประหยัดน้ ามันหอมระเหยลง 4.2 เท่า และยังสามารถสั่งการผ่านแอพพลิเคชัน ท าให้เกิดความ

สะดวกสบายแก่เกษตรกรเมื่อต้องการฉีดพ่นน้ ามันหอมระเหยเพิ่มขึ้นหากเกิดการระบาดของมอดเจาะผลกาแฟสูงขึ้น

โครงงานนี้จะเป็นแนวทางหนึ่งในการน าขยะทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ช่วยลดการใช้สารเคมีในการผลิต

กาแฟ โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์

ค้าส้าคัญ; มอดเจาะผลกาแฟ น้ ามันหอมระเหยจากพืชตระกูลส้ม ระบบพ่นน้ ามันหอมระเหย