ฝนตกรถติดใช้คณิตพิชิตเวลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โชษิตา อินต๊ะรัตน์, เกศกนก เวียงคำ, ลัทธภูมิ ศรีมูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนตรี บัดปัน, กุลลดา พัวพันพัฒนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ศึกษาความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูลที่ประกอบด้วยร้อยละของปริมาณน้ำฝนในพื้นที่กับเวลาที่ใช้ในการเดินทางมาโรงเรียนในแต่ละวันได้ และใช้สมการความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูลพยากรณ์ค่าของเวลาที่ใช้ในการเดินทางมาโรงเรียน เมื่อกำหนดร้อยละของปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ได้

จากการศึกษาความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกเริ่มจากการเก็บข้อมูลสถิติเวลาการเดินทางมาโรงเรียนของคณะผู้จัดทำ ขั้นที่ 2 เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว ให้นำมาหาเปอร์เซ็นต์แล้วเขียนกราฟ แล้วพิจารณาดูว่าเป็นกราฟชนิดไหน แล้วนำมาหาสมการพยากรณ์ ซึ่งจะทำให้ทราบเวลาที่เหมาะสมในการเดินทางจากการศึกษาพบว่า เราสามารถแทนค่าร้อยละของปริมาณฝนในพื้นที่เพื่อให้ได้เวลาที่เหมาะสมในการเดินทางโดยได้สมการความสัมพันธ์ได้ดังนี้

y = 0.66x-4.31

จะพบว่า สมการความสัมพันธ์ที่ได้ สามารถใช้ได้จริง โดยการแทนค่าเพื่อหาเวลาที่เหมาะสมในการออกเดินทาง ภายใต้เส้นทางและอัตราเร็วในการเดินทาง ที่เท่ากัน โดยมีร้อยละปริมานฝนในพื้นที่เป็นตัวแปรต้นและมีเวลาการเดินทางเป็นตัวแปรตาม ผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาเท่ากันตามที่คณะผู้จัดทำต้องการ