เครื่องตัดอ้อยและสางใบอ้อยจากเอ็นตัดหญ้าแบบฟันเลื่อนและตัดอ้อยโดยใบมีดคู่ด้วยระบบส่งกำลังจากเครื่องยนต์สันดาปขนาดเล็กแบบกึ่งอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อนิรุทธิ์ บุตรหนองหว้า, สรวิศ พรหมเอาะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พีระ บุญฉลาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การสางใบอ้อยและการตัดอ้อยเป็นส่วนสำคัญในการเก็บเกี่ยวผลผลิตของ ต้นอ้อยสดซึ่งมีความยากลำบากในการเก็บเกี่ยวของผู้ใช้แรงงาน โดยปัจจุบันเกษตกรนิยมตัดอ้อยไฟเพราะเก็บเกี่ยวง่ายกว่าอ้อยสดมากซึ่งอ้อยสดนั้นมีความยากลำบากจากการที่ต้องใช้แรงงานคนมากและยังมีความลำบากของผู้คนที่ต้องก้มตัวตัดอ้อยเพราะการตัดอ้อยสดนั้นปกติแล้วผู้ตัดจะใช้มีดพร้าสางใบและตัดโคนอ้อยเช่นนี้ทุกๆต้น ซึ่งมันมีความล่าช้าและเสี่ยงต่อการเก็บเกี่ยวอ้อยไม่ทันในช่วงเปิดหีบซึ่งมีเวลาเก็บเกี่ยวและขายในเวลาประมาณ4เดือนเท่านั้น การตัดอ้อยอีกแบบคือการตัดอ้อยไฟซึ่งมีผลกระทบที่ส่งผลต่อมลภาวะทางอากาศสูงมาก ซึ่งทำให้เป็นหนึ่งในสาเหตุของฝุ่น PM 2.5 และภาวะโลกร้อนจากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ เพราะเหตุนี้ผู้พัฒนาจึงเล็งเห็นปัญหาของความลำบากและล่าช้าเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวอ้อยสด ทางผู้พัฒนาจึงได้ออกแบบเครื่องตัดอ้อยและสางใบอ้อยจากฝอยเหล็กแข็งเสริมใบมีดและตัดอ้อยโดยใบมีดคู่ด้วยระบบส่งกำลังจากเครื่องยนต์สันดาปขนาดเล็กแบบกึ่งอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเก็บเกี่ยวทั้งนี้ความคล่องตัวและความรวดเร็วในการเก็บเกี่ยวนั้นถือว่ามาทดแทนการตัดแบบเดินตัดได้อย่างดีเยี่ยม