เครื่องทดสอบการตกตะกอนแบบกึ่งอัตโนมัติสำหรับผลิตน้ำประปา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัคพล อาจบุราย, วัชรพงศ์ ศรีสังข์, อนันตชัย ชูสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พีระ บุญฉลาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ที่ห่างไกลนับว่าเป็นปัญหาใหญ่ลำดับต้น ๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในประเทศ บางแห่งไม่มีแหล่งน้ำใช้ในการอุปโภคและบริโภค บางแห่งมีน้ำแต่กลับไม่สามารถนำมาใช้ในการอุปโภคและบริโภคได้ เพื่อให้สามารถนำน้ำจากแหล่งน้ำนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ทางคณะผู้จัดทำจึงมีความคิดที่จะสร้างเครื่องทดสอบการตกตะกอนของน้ำที่มีต้นทุนต่ำกว่าราคาตามท้องตลาดทั่วไป โดยหลักการการทำงานของของเครื่องก็คือ การปั่นน้ำเพื่อเร่งการตกตะกอนเพื่อทำให้ได้ผลที่เร็วกว่าการตกตะกอนตามธรรมชาติ โดยการประยุกต์การใช้สัญญาณPWMและระบบเกียร์ลดรอบความเร็วมอเตอร์ที่จะสามารถควบคุมความเร็วมอเตอร์ได้ที่เราต้องการ เพื่อที่จะสามารถใช้ในการคำนวณปริมาณของสารเคมีที่เหมาะสมต่อการตกตะกอนได้ เมื่อเราคำนวณปริมาณของสารเคมีที่พอเหมาะต่อการตกตะกอนของน้ำได้แล้ว จะส่งผลให้ทำให้น้ำตกตะกอนเร็วขึ้นแล้ว อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนในการใช้สารเคมีส่วนเกินได้