สมาร์ทโฟนร่วมกับแล็บบนสำลีก้านและรีเอเจนต์ธรรมชาติเพื่อการตรวจวัดซัลไฟต์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาลทัต กังวานรัตนศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นภาพร ยังวิเศษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันการพัฒนาการวิเคราะห์แบบเคมีสะอาด (green analytical chemistry) ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก การวิเคราะห์แบบสะอาดนี้สามารถทำได้หลากหลายวิธี เช่น การลดปริมาณการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายเพื่อลดของเสียและสารพิษที่เกิดขึ้นจากการทดลอง โครงงานนี้ได้นำสารสกัดแอนโทไซยานินจากผลสุกของมะม่วงหาวมะนาวโห่มาประยุกต์ใช้เป็นรีเอเจนต์จากธรรมชาติร่วมกับการเกิดปฏิกิริยาบนสำลีก้านเพื่อวิเคราะห์ปริมาณของซัลไฟต์ ทำการทดลองโดย เติมกรดลงไปในสารละลายตัวอย่าง ซัลไฟต์ที่อยู่ในสารละลายจะเปลี่ยนเป็นแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์และมาทำปฏิกิริยากับรีเอเจนต์ ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสี ตรวจวัดสีที่เปลี่ยนแปลงไปโดยการบันทึกภาพและนำรูปภาพมาวัดค่าความเข้มข้นของสีในระบบ แดง เขียว น้ำเงิน ด้วยโปรแกรม ImageJ ศึกษาพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์ สร้างกราฟมาตรฐาน และทดสอบความใช้ได้ของวิธีการวิเคราะห์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ปริมาณของซัลไฟต์ที่เจือปนในตัวอย่างเครื่องดื่มได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น