การสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากข้าวพันธุ์พื้นเมือง “เลือดปลาไหล” เพื่อประยุกต์ใช้ในเวชสำอาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนาภัทร แก้วมุนีโชค, ฟาติล อีบุ๊

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จรีรัตน์ รวมเจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ข้าวเลือดปลาไหลเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่พบมากในตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา แต่เป็นข้าวที่ไม่ได้เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยม แม้จะมีลักษณะคล้ายข้าวสังข์หยดที่คนนิยมบริโภค งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ศึกษาหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ ฟีนอลิกรวม ฟลาโวนอยด์รวม และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของข้าวเลือดปลาไหลเทียบข้าวสังข์หยด และศึกษาความสามารถในการยับยั้งเชื้อ Staphylococcus aureus (S.aureus) และ Staphylococcus epidermidis (S.epidermidis) ของสารสกัดต้านอนุมูลอิสระข้าวเลือดปลาไหลเทียบกับข้าวสังข์หยด แล้วนำไปประยุกต์ให้อยู่ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ฟิล์มแป้งข้าวเลือดปลาไหล จากผลการศึกษาพบว่าข้าวเลือดปลาไหลและข้าวสังข์หยดจะมีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ ฟีนอลิกรวม

ฟลาโวนอยด์รวม และมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ 3.920 g , 4.424 g , 3,145.06181±1.429391 mg GAE/100g, 4,228.27152±2.725869 mg GAE/100g , 1,769.6±7.83156 mg CE/100g, 2,158.912 ±10.51982 mg CE/100g , IC50 219.632 ±0.010 mg/ml , IC50 341.871±0.031 mg/ml ตามลำดับ ดังนั้นข้าวสังข์หยดจึงมีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ ฟีนอลิกรวม ฟลาโวนอยด์รวม และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากกว่าข้าวเลือดปลาไหลเมื่อเทียบกัน