สีพิมพ์สกรีนธรรมชาติจากการสกัดผลผักปลังนาโนซิงค์ออกไซด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยธิดา มาตรพร, เจนจิรา วชิรวัตถานนท์, ณัฐพร พิมพ์จำปา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาจรีย์ วงศ์ภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาวิธีการสกัดสีจากผลผักปลัง หาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำสีพิมพ์สกรีนและหาประสิทธิภาพสีพิมพ์สกรีนโดยใช้นาโนซิงค์ออกไซค์