สารแทนนินจากใบฝรั่งช่วยยับยั้งการเน่าเสียของเนื้อไก่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กันต์หทัย เกื้อเหลือ, ฐิติยา ธรรมเพชร, ณัฐธิดา คงย้อย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติมา ยอดมณี, ศรายุทธ พูลสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีพัทลุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานสารแทนนินจากใบฝรั่งช่วยยับยั้งการเน่าเสียของเนื้อไก่ (Tannin in guava leaves can restrain chicken spoilage) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการสกัดสารแทนนินจากใบฝรั่ง ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดแทนนินในการชะลอการเน่าเสียของเนื้อไก่ โดยการนำใบฝรั่งมาอบให้แห้ง บดให้ละเอียด และสกัดสารแทนนินมาทดสอบกับเนื้อไก่ ซึ่งแทนนินเป็นสารที่พบมากในพืชรสฝาด มีฤทธิ์ในการบรรเทาท้องเสีย สามารถป้องกัน ทำลายเชื้อแบคทีเรีย และยังสามารถยับยั้งการเน่าเสียของเนื้อสัตว์ได้โดยมีความปลอดภัยไม่เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดแทนนินในการชะลอการเน่าเสียของเนื้อไก่ สังเกตลักษณะภายนอกของเนื้อไก่ ได้แก่ สี ลักษณะผิวของเนื้อไก่ การเน่าเสีย และกลิ่น จากการศึกษาค้นคว้านี้นอกจากสามารถผลิตสารสกัดแทนนินจากใบฝรั่งมาใช้ยับยั้งการเน่าเสียของเนื้อไก่แล้ว ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของพืชในท้องถิ่นสร้างรายได้เสริมให้แก่คนในชุมชนได้อีกด้วย