ห้องอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุธาสินี พรหมจันทร์, รรรรรร ศรีจำนงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรายุทธ พูลสุข, ฐิติมา ยอดมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีพัทลุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง ห้องอัจฉริยะ (Smart room) ด้วยบอร์ด KidBright มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบการเขียนโปรแกรมซึ่งสามารถเปลี่ยนห้องธรรมดาให้กลายเป็นห้องอัจฉริยะ ที่สามารถทำงานได้โดยการกำหนดค่าของเซ็นเซอร์ต่างๆ ได้แก่ เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ เซ็นเซอร์วัดค่าแสง และเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ซึ่งเซ็นเซอร์จะรับค่าต่างๆ จากนั้นบอร์ด KidBright จะทำการประมวลผลแล้วควบคุมการทำงานของหลอดไฟ พัดลม และส่งการแจ้งเตือนผ่านทางโทรศัพท์ โดยใช้ application LINE มีการทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน โดยการทดสอบการทำงานของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เซนเซอร์วัดค่าแสง และเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว โครงงานนี้สามารถนำไปใช้ในการแบ่งเบาภาระของผู้ที่มีเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการที่อาศัยอยู่ภายในบ้าน ในกรณีที่ไม่สามารถอยู่ใกล้ชิดกับเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการได้ตลอดเวลา