การสกัดสีธรรมชาติจากพืชกลุ่มแคโรทีนอยด์ที่พบในท้องถิ่นสำหรับการย้อมเซลล์พืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชชาภา ด้วงสุด, มณีรตน์ หนูขำ, นรกมล หอพัฒนาวุฒิวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

คนึงนิตย์ ไชยมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ การสกัดสีย้อมธรรมชาติ เพื่อใช้สำหรับการย้อมเซลล์เนื้อเยื่อพืช เล่มนี้มีจุดประสงค์จัดทำขึ้นเพื่อ (1)สกัดแคโรทีนอยด์ออกมาและทำการวัดปริมาณแคโรทีนอยด์ในพืชตัวอย่างนท้องถิ่น 3 ชนิด เปลือกฟักข้าว ดอกคำฝอย และ ดอกดาวเรือง (2) สกัดสีย้อมจากธรรมชาติที่มีความสามารถในการย้อมเซลล์พืชเพื่อนำมาทดแทนสีสังเคราะห์จากพืชตัวอย่างในท้องถิ่น (3) ศึกษาประสิทธิภาพของสีสกัดจากธรรมชาติที่ได้จากตัวทำละลายต่างชนิดต่อการย้อมติดเซลล์พืช โดยใช้สารละลายผสมระหว่าง ปิเลียมอีเทอร์ : อะซิโตน ในอัตราส่วน 3:7 5:5 7:3 และ 9:1 (4) คัดเลือกสารสีที่สกัดจากธรรมชาติในตัวทำละลายผสมในอัตราส่วนต่าง ๆ ที่สามารถเห็นผลได้ชัดที่สุด ในการนําไปพัฒนาเป็นสีย้อมเซลล์พืช และ (5) เพื่อศึกษาวิธีการเก็บรักษาสีย้อมและทดสอบประสิทธิภาพการติดของสีย้อมเซลล์พืชภายหลังการผ่านกระบวนการการเก็บรักษาสภาพสีย้อม โครงงานนี้เป็นโครงงานที่ต้องการศึกษาและนำประโยชน์ที่ได้จากการศึกษามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ซึ่งการทำโครงงานครั้งนี้ยังได้ทราบถึงหลักการทำงานทางชีววิทยาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์