ระบบปลอกคอระบุพิกัดผ่านดาวเทียมสำหรับติดตามและป้องกันสัตว์เลี้ยงสูญหาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ก้องภพ เดชขจรฤทธา, พิชามญชุ์ นิลเอก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพล บุญนำ, เกศรินทร์ ชูม้อง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัดทำโครงงานได้เล็งเห็นถึงประเด็นของปัญหา จึงมีแนวความคิดที่จะแก้ไขการเกิดปัญหาสัตว์เลี้ยงสูญหาย ด้วยการนำอุปกรณ์ IoTs มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เข้าการแก้ไขปัญหาในโครงงานนี้ ซึ่งจะมีการสร้างชุดอุปกรณ์ โดยมีการติดตั้ง GPS เพื่อใช้ในการระบุตำแหน่งของสัตว์เลี้ยงในขณะนั้น ถ้าหากสัตว์เลี้ยงออกจากบริเวณบ้านหรือบริเวณที่กำหนดแจ้งเตือนที่ปลอกคอจะดังขึ้นให้เจ้าของทราบว่าสัตว์เลี้ยงได้ออกไปจากบริเวณบ้านหรือบริเวณที่กำหนดไว้และจะมีการแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ อีกทั้งยังมีการออกแบบชุดอุปกรณ์ให้มีขนาดเล็ก เพื่อให้มีความกะทัดรัด สวมใส่ง่าย มีไฟ LED เพื่อช่วยในการระบุตำแหน่งของสัตว์เลี้ยงในกรณีที่สัตว์เลี้ยงอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีแสงสว่างเข้าถึง รวมถึงการกันน้ำเพื่อกันอุปกรณ์เสียหายจากความชื้น โดยจะมีการเขียนชุดคำสั่งด้วยโปรแกรม Arduino เพื่อเป็นชุดต้นแบบในการพัฒนาต่อไป เพราะฉะนั้นหากโครงงานประสบความสำเร็จ จะสามารถแก้ปัญหาสัตว์เลี้ยงสูญหาย ตามกลับไม่ได้และยังสามารถศึกษานิสัยการเดินเล่นของสัตว์เลี้ยงได้อีกด้วย