ระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะสำหรับดูแลเด็กที่ถูกลืมไว้ในรถยนต์แบบเรียลไทม์โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วชิรญาณ์ โตขาว, ปุญญิศา ธนกิจบำรุงสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อัจจิมา สินฉิม, ณัฐพล บุญนำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันได้เกิดเหตุการณ์เด็กถูกลืมทิ้งไว้ในรถยนต์ทำให้เด็กเสียชีวิต โดยเฉพาะในเด็กนักเรียนระดับอนุบาลและศูนย์เด็กเล็ก ทั้งรถรับส่งเด็กนักเรียนและรถของผู้ปกครองเอง จากสถิติในช่วงปี พ.ศ. 2557 – 2561 ของสำนักงานโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค พบว่า มีเด็กถูกลืมทิ้งไว้มากกว่า 106 เหตุการณ์ โดยเหตุการณ์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในรถรับส่งนักเรียน (กรุงเทพธุรกิจ, 2562) นอกจากนี้จากข้อมูลการทดสอบกรณีเด็กติดในรถที่จอดกลางแดดของศูนย์วิจัยสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่า เด็กส่วนใหญ่ที่ติดอยู่ในรถไม่ได้เสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจ แต่เป็นเพราะความร้อนภายในรถที่สูงขึ้นจนไม่สามารถทนอยู่ได้ หากเด็กติดอยู่ในรถที่จอดกลางแจ้งหลังจาก 30 นาทีจะทำให้เด็กเกิดภาวะเลือดเป็นกรด ช็อก

หมดสติ สมองบวม หยุดหายใจ และอวัยวะทั้งหมดหยุดทำงานจนเสียชีวิต (กรุงเทพธุรกิจ, 2562) โดยอัตราการเสียชีวิตของเด็กอันเนื่องมาจากการถูกลืมทิ้งไว้ในรถยนต์ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีแนวทางหรือวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหานี้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะทำโครงงานนี้ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กที่ถูกลืมทิ้งไว้ในรถยนต์ทั้งในรถรับส่งและรถยนต์ส่วนบุคคล โดยได้คิดค้นระบบเซ็นเซอร์ความปลอดภัยเพื่อใช้ตรวจจับความเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตและตรวจจับปริมาณแก๊ส CO2 ในรถยนต์หลังจากที่คนขับได้ทำการดับเครื่องยนต์แล้ว ระบบจะใช้เซ็นเซอร์ตรวจสอบว่ามีการเคลื่อนไหวภายในรถหรือไม่ ถ้าเซ็นเซอร์ตรวจจับว่ามีการเคลื่อนไหวระบบจะส่งสัญญาณนิรภัยและทำการแจ้งเตือนไปยังคนขับหรือผู้ปกครองต่อไป แต่หากเซ็นเซอร์ตรวจจับไม่ได้ว่ามีการเคลื่อนไหว ระบบจะใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับ CO2 ภายในรถยนต์ หากเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแก๊ส CO2 ที่เพิ่มขึ้นได้นั่นหมายถึงภายในรถมีเด็กที่หายใจอยู่ ระบบจะกระตุ้นให้สัญญาณนิรภัยของรถยนต์ทำงานและทำการแจ้งเตือนไปทางโทรศัพท์มือถือของคนขับหรือผู้ปกครองเพื่อให้คนขับหรือผู้ปกครองทราบว่ามีเด็กถูกลืมไว้ในรถยนต์และทำการช่วยเหลือเด็กได้อย่างทันท่วงที ยิ่งไปกว่านั้นหากมีกรณีที่แย่ที่สุดคือเด็กในรถยนต์ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือภายในเวลา 15 นาที ระบบจะทำการแจ้งเตือนไปยังสถานีตำรวจที่ใกล้จุดเกิดเหตุมากที่สุด เพราะฉะนั้นหากโครงงานนี้ประสบความสำเร็จ จะสามารถแก้ไขปัญหาเด็กที่ถูกลืมทิ้งไว้ในรถยนต์ได้ ทั้งยังลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุเด็กที่ถูกลืมทิ้งไว้ในรถยนต์ และลดอัตราการเสียชีวิตของเด็กที่เกิดจากความประมาทของคนขับรถหรือผู้ปกครองของเด็กได้อีกด้วย