การศึกษาสารคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลสจากผักตบชวาที่ใช้ในการขัดท้องหนัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนกพร บุญกระจ่าง, วริศรา มะลิรส, พิชชาอร กาทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บารเมษฐ์ สิมพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้ทำการศึกษาสารคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลสหรือซีเอ็มซีจากผักตบชวาโดยการสกัดเซลลูโลสแล้วนำไปสังเคราะห์เป็น CMC ในสภาวะต่าง โดยใช้อุณหภูมิ และความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่แตกต่างกัน เมื่อได้ CMC จากผักตบชวา นำ CMC ที่ได้มาทดสอบคุณสมบัติ CMC เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุด แล้วนำ CMC ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียง CMC ทางการค้าที่สุด นำมาหาอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการใช้งานที่สุด โดยใช้อัตราส่วน CMC ผักตบชวาต่อน้ำ ในอัตราส่วน (1:1,1:2.1:3.2:1) และนำอัตราส่วนที่ดีที่สุดมาใช้ขัดผิวท้องหนัง เปรียบเทียบค่าความหยาบของผิวท้องหนังหลังจากใช้ CMC ผักตบชวาและ CMC ทางการค้า