แผ่นกันความร้อนจากเส้นใยกาบหมากและเสริมความแข็งแรงด้วยซิลิกา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชญ์พล พงษามา, อนุชา จุมเกตุ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุวดี สุวรรณ์, นภาพร เทียมทะนง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากโลกของเราประสบปัญหาภาวะโลกร้อน ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น จึงมีการใช้พลังงานไฟฟ้าจากอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารเพิ่มมากเพราะต้องการลดอุณหภูมิภายในอาคารให้เย็นลงเพื่อความพึงพอใจในการใช้ชีวิต ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายจากการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้น จึงมีการใช้แผ่นยิปซัมเป็นแผ่นกันความร้อนเพื่อใช้ในการลดอุณหภูมิภายในอาคารเนื่องจากแร่ยิปซัมมีคุณสมบัติในการสะท้อนรังสีความร้อนได้แต่ไม่สามารถรับน้ำหนักได้มากและไม่สามารถทนต่อสภาวะที่มีความชื้นมากและในปัจจุบันมีการนำวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติมาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดหลากหลาย ผู้จัดทำจึงสนใจในการนำเส้นใยกาบหมากมาพัฒนาเป็นแผ่นกันความร้อนโดยมีน้ำยางพาราเป็นตัวประสานเส้นใยให้มี ประสิทธิภาพเชิงกลและสัมประสิทธิการนำความร้อนที่ดีที่สุด โดยการสกัดและหาอัตราส่วนเหมาะสมที่สุดของเส้นใยกาบหมากกับน้ำยางพาราและเสริมความแข็งแรงด้วยซิลิกาในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้ได้แผ่นกันความร้อนจากเส้นใยกาบมากที่เสริมความแข็งแรงด้วยซิลิกาที่มีประสิทธิภาพเชิงกลและค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนที่ดีที่สุด