การสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์และนำเสนอผ่านรูปแบบเกมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยธิดา หอมจันทร์, ฑิฆัมพร พงษา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิชุตา แซ่เจีย, ภัทราภรณ์ เหมะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ซึ่งได้แพร่ระบาดไปทั่วโลก มีจำนวนผู้ที่ติดเชื้อจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ 2019-nCoV จากประเทศจีน นับจากที่มีการรายงานครั้งแรกเมื่อ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2019 นั้น พบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่ไม่รู้สาเหตุในเมือง อู่ฮั่นเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ และพบการแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้ ดังนั้นการหาความรู้และความเข้าใจต่อการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จึงมีความสำคัญในการสร้างความตระหนักที่จะนำไปสู่การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในสังคมและการกำหนดมาตรการของรัฐบาลเพื่อลดโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อ การศึกษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ (SIS model) เพื่ออธิบายการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ประชากรกลุ่มเสี่ยงและประชากรที่ติดเชื้อ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายและเป็นที่น่าสนใจมากขึ้น จึงนำเสนอผลการศึกษาการสร้างแบบจำลองโดยใช้เกม (GameMaker Studio) จากข้อมูลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ในการศึกษาและการทำวิจัยต่อไป