การสกัดเเละการพัฒนาเอคโตไมคอร์ไรซาในเห็ดเผาะเเละเห็ดนำ้หมากเพื่อให้ได้สารจำเพาะภูมิคุ้มกันโรคในพืชทางการเกษตรเเละกล้วยไม้ตระกูลเเวนด้าเเละเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของรากพืชทางการเกษตรเเละกล้วยไม้ตระกูลเเวนด้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศธร อู้สกุลวัฒนา, นฤมล ภูมิไชยา, ณัฐกฤตา ปลอดทองสม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพรรณษา ไพศาล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการสกัดเเละการพัฒนาเอคโตไมคอร์ไรซาในเห็ดเผาะเเละเห็ดนำ้หมากเพื่อให้ได้สารจำเพาะภูมิคุ้มกันโรคในพืชทางการเกษตรเเละกล้วยไม้ตระกูลเเวนด้าเเละเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของรากพืชทางการเกษตรเเละกล้วยไม้ตระกูลเเวนด้า เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อรากับรากพืชซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่าจุลินทรีย์ในไรโซสเฟียร์เชื้อรากับรากพืช โดยจะมีความสัมพันธ์ทั้งด้านโครงสร้างและการทำงานของ Mycorrhizae แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ :

1.เอคโตไมคอร์ไรซา (Ectomycorrhizae) เชื้อราจะรวมตัวเป็น pseudoparenchymatous sheath อยู่ด้านนอกหรือในส่วนอีพิเดอร์มิส แต่ไม่แทรกตัวเข้าไปในชั้นคอร์เท็กซ์ การรวมตัวกับเชื้อราทำให้โครงสร้างของรากพืชเปลี่ยนไปโดยสั้นลงหรือเกิด dichotomously branching cluster และมีเนื้อเยื่อเจริญน้อยลง เชื้อราจะได้ประโยชน์ในด้านได้สารอาหารจากพืช หลีกเลี่ยงการแย่งสารอาหารจากจุลินทรีย์อื่น ๆในดิน ส่วนพืชจะมีจะมีอัตราการดูดซึมสารอาหารจากดินเพิ่มขึ้นเพราะเชื้อราช่วยเพิ่มพื้นที่ในการดูดซึม เพิ่มความทนทานต่อเชื้อก่อโรคและสภาพแวดล้อม เอนไซม์จากเชื้อราช่วยย่อยสารอาหารให้ดูดซึมได้ง่ายขึ้น

2.เอนโดไมคอร์ไรซา (Endomycorrhizae) เชื้อราจะแทรกตัวเข้าไปในชั้นคอร์เท็กซ์และส่วนที่มีชีวิตของรากพืช กลายเป็นกลุ่มของไมซีเลียม ข้อดีของเอนโดไมคอไรซาต่อพืชคือ ป้องกันการเกิดโรคในบริเวณคอร์เท็กซ์ เพิ่มการดูดซับไนโตรเจนให้แก่พืช และเพิ่มกิจกรรมของเอนไซม์ฟอสฟาเตส ในกล้วยไม้พบความสัมพันธ์แบบนี้กับเชื้อรา เช่น Rhizoctonia โดยเชื้อราจะม้วนตัวเป็นขดเข้าไปในชั้นคอร์เท็กซ์ และถูกดูดกลืนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของพืชจนแยกออกมาเป็นอิสระไม่ได้ เชื้อรายังช่วยให้เมล็ดกล้วยไม้งอกได้ดีขึ้น

กระบวนการของโครงงานนี้จะมีการเน้นไปทางของ เอคโตไมคอร์ไรซา จะทดสอบการผลิตของเอคโตไมคอร์ไรซาในพืชตั้งต้น โดยมีการกระตุ้นจากสารเเขวนลอยที่เป็นชนิดของพืชตั้งต้น หากมีปริมาณการกระตุ้นมากเพียงพอจะนำสารที่ได้จากการทดลองมาเเปรรูปให้มีความสามารถในการทำลายโรคในพืชชนิดอื่นๆเเละความสามารถที่เสริมมาคือ การเพิ่มปริมาณรากของพืชโดยจะมีการนำผลิตภัณฑ์ที่ได้จาการเเปรรูปสารตั้งต้นมาผสมกับฮอร์โมนพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อการเจริญเติบโตในพืช โดยทั้งนี้จะใช้พืชตั้งต้นคือ เห็ดน้ำหมาก เห็ดเผาะ กล้วยไม้ตระกูลหวาย และกล้วยไม้ตระกูลแวนด้า

องค์ความรู้ที่ได้จากโครงงานดังกล่าวสามารถนำสารที่สกัดได้มาประยุกต์ใช้ในการป้องกันโรคเเละส่งเสริมการเจริญเติบโตของรากพืชได้ในกลุ่มพืชทางการเกษตรและกล้วยไม้ตระกูลแวนด้า