การศึกษาความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย staphylococcus hominis ของไฮโดรเจลที่มีนาโนแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นตัวเติม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ยูถิกา ไชยเลี้ยว, กิตติธัช เติมพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชทัต ลิมป์เศวต, กัญญา เกื้อกูล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสังเคราะห์นาโนแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยเชอรี่ 2) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของนาโนแคลเซียมคาร์บอเนต 3) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของไฮโดรเจลที่มีนาโนแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นสารตัวเติมผลการทดลองพบว่านาโนแคลเซียมคาร์บอเนตที่นำมาตรวจสอบลักษณะโครงสร้างจุลภาคด้วยการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด(SEM) พบว่าการสังเคราะห์นาโนแคลเซียมคาร์บอเนตที่อุณหภูมิ 60ºC,100ºC และ140ºC ได้ขนาดอนุภาค 200-7,400 nm,400-5,600 และ1,000-9,000 nm ตามลำดับ ดังนั้นสามารถยืนยันได้ว่าอนุภาคแคลเซียมคาร์บอเนตที่สังเคราะห์ได้มีขนาดอนุภาคเป็นนาโน เมื่อนำนาโนแคลเซียมคาร์บอเนตที่ได้มาทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย พบว่านาโนแคลเซียมคาร์บอเนตมีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื่อแบคทีเรียได้ และเมื่อนำนาโนแคลเซียมคาร์บอเนตที่ได้ไปผสมกับไฮโดรเจล พบว่านาโนแคลเซียมคาร์บอเนต มีประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียมากกว่าไฮโดรเจลที่มีนาโนแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นสารตัวเติม