การศึกษาความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของไฮโดรเจลจากยางคอมโพสิตที่มีนาโนแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นสารตัวเติม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รินรดา อังวราวงศ์, จุฬารัตน์ บุญมาธรรม, ธนัทร ดวงสุฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลธิดา ทีน้อย, ณัชทัต ลิมป์เศวต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันการนำไฮโดรเจลไปประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์เป็นไปอย่างกว้างขวาง เนื่องจากสามารถใช้ในการดูดซับของเหลวและบรรจุสารหรือยาได้ ดังนั้น ไฮโดรเจลจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการนำมาพัฒนาใช้เป็นวัสดุทางเภสัชกรรม ปัจจุบันไฮโดรเจลเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ได้จากการนำเข้าและมีราคาแพง เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการในการพึ่งตนเองทางอุตสาหกรรมการผลิต การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตที่ได้จากเปลือกไข่ เปลือกหอยแครง เปลือกหอยลาย และเปลือกหอยแมลงภู่ จากนั้นเตรียมแคลเซียมคาร์บอเนตที่ได้ให้เป็นนาโนแคลเซียมคาร์บอเนต แล้วทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, และ Streptococcus pyogenes ของนาโนแคลเซียมคาร์บอเนต นอกจากนี้ ยังนำนาโนแคลเซียมคาร์บอเนตที่ได้ไปผสมกับยางธรรมชาติ แล้วเตรียมเป็นไฮโดรเจล แล้วศึกษาสมบัติเชิงกล และประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, และ Streptococcus pyogenes ของไฮโดรเจล