ฟิล์มชีวภาพจากลำต้นผักกะเฉดและลำต้นผักหวานบ้าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อุมาภรณ์ ปากบารา, ณัฐธิดา เกิดแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิราพร ศิริรัตน์, ณริศรา อรรฆยมาศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาการผลิตฟิล์มชีวภาพจากลำต้นผักกระเฉดและลำต้นผักหวานบ้านมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาความเข้มข้นของ NaOH ที่มีผลเซลลูโลสจากต้นผักกะเฉดและลำต้นผักหวานบ้าน 2.สังเคราะห์สารคาร์บอกซีเมทิลเซลล์ลูโลส (CMC) สำหรับทำแผ่นฟิล์มชีวภาพจากลำต้นผักกระเฉดและลำต้นผักหวานบ้าน 3.ศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพแต่ละชนิดจากลำต้นผักกระเฉดและลำต้นผักหวานบ้าน โดยดำเนินการสกัดเซลลูโลสจากลำต้นผักกระเฉดและลำต้นผักหวานบ้าน โดยใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) แตกต่างกัน คือ30% 40%, 50% และ 60% จากนั้นนำเซลลูโลสที่สกัดได้ไปผลิตเป็นแผ่นซีเอ็มซี (CMC) และนำแผ่นซีเอ็มซี(CMC)ไปผลิตเป็นแผ่นฟิล์มชีวภาพโดยผสมกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) กลีเซอรอล (C3H8O3)และเอทิลีนไกลคอล (C2H6O2)และนำแผ่นฟิล์มชีวภาพที่ได้ไปทดสอบคุณสมบัติ ด้วยเครื่องวัดความแข็งด้วยดินสอ เครื่องทดสอบแรงดึง และการซึมผ่านของไอน้ำโดยใช้วิธีตามมาตรฐาน ASTM E96-80 (1980)จากนั้นนำซีเอ็มซี(CMC)ที่ได้ไปชั่งน้ำหนัก ทำการบันทึกผลและคิดค่าร้อยละผลผลิต