ฟิล์มชีวภาพจากลำต้นผักกะเฉดและลำต้นผักหวานบ้าน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อุมาภรณ์ ปากบารา, ณัฐธิดา เกิดแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณริศรา อรรฆยมาศ, จิราพร ศิริรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาการผลิตฟิล์มชีวภาพจากลําต้นผักกระเฉดและลําต้นผักหวานบ้านมี

วัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาความเข้มข้นของ NaOH ที่มีผลเซลลูโลสจากต้นผักกะเฉดและลําต้นผักหวานบ้าน 2.

สังเคราะห์สารคาร์บอกซีเมทิลเซลล์ลูโลส (CMC) สําหรับทําแผ่นฟิล์มชีวภาพจากลําต้นผักกระเฉดและลําต้น

ผักหวานบ้าน 3.ศึกษาสมบัติทางกายภาพของแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพแต่ละชนิดจากลําต้นผักกระเฉดและลํา

ต้นผักหวานบ้าน โดยดําเนินการสกัดเซลลูโลสจากลําต้นผักกระเฉดและลําต้นผักหวานบ้าน โดยใช้โซเดียมไฮ

ดรอกไซด์ แตกต่างกัน คือ 8%, 16 %, และ 24% โดยมวลต่อปริมาตร จากนั้นนําเซลลูโลสที่สกัดได้ไปผลิต

เป็นแผ่นซีเอ็มซี (CMC) และนําแผ่นซีเอ็มซี(CMC)ไปผลิตเป็นแผ่นฟิล์มชีวภาพ การเตรียมฟิล์มคาร์บอกซิเมธิล

เซลลูโลสจากจากลําต้นผักกระเฉดและลําต้นผักหวานโดยศึกษาผลของสารเติมแต่ง 1 ชนิด คือ กลีเซอรอลที่

ความเข้มข้นร้อยละ 10 โดยปริมาตร ที่มีผลต่อแผ่นฟิล์มซีเอ็มซี ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าใช้สารละลาย

โซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 8%, โดยมวลต่อปริมาตรและเติมกลีเซอรอลที่ความเข้มข้นร้อยละ 10โดย

มวลจะได้แผ่นฟิล์มที่มีลักษณะเป็นแผ่นที่คงรูปได้ดีในผักกระเฉด แต่ในผักหวานจะต้องสารละลายโซเดียมไฮ

ดรอกไซด์ความเข้มข้น 16%จะได้แผ่นฟิล์มที่มีลักษณะเป็นแผ่นที่คงรูปได้ดี