ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณไมโครพลาสติกในดิน และปริมาณไมโครพลาสติกในหญ้าทะเล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญวรัตม์ เจนวิชชุเมธ, กัญธรส แอสบิลลี่

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

หนึ่งฤทัย ชัยมณี, พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หญ้าทะเลเป็นพืชที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์ทะเล ซึ่งในปัจจุบันหญ้าทะเลมีอัตราการลดลงอย่างต่อเนื่อง จากการสำรวจพื้นที่แหล่งหญ้าทะเล พบว่ามีขยะจำนวนหนึ่งทั้งที่มาจากการพัดพาของกระแสน้ำทะเล และจากชาวบ้าน หรือนักท่องเที่ยวในบริเวณนั้นๆ เป็นสาเหตุให้พบไมโครพลาสติกในแหล่งหญ้าทะเล ซึ่งมีความเป็นไปได้เกี่ยวกับผลกระทบของไมโครพลาสติกต่อหญ้าทะเล ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณไมโครพลาสติกในดินเเละในหญ้าทะเล และศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณไมโครพลาสติก อันเนื่องมาจากความเเตกต่างทางสภาพเเวดล้อมโดยกำหนดตัวแปรพื้นที่การศึกษา 2 บริเวณได้แก่ บริเวณใกล้ชุมชนคือหาดเจ้าไหม และบริเวณห่างไกลชุมชนคือหาดปากคลอง ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างดินเเละหญ้าทะเล เเบ่งการศึกษาเป็น 2 ส่วน ได้เเก่ การศึกษาดินเเละการศึกษาหญ้าทะเล ในส่วนของการศึกษาดิน นำตัวอย่างดินมาวิเคราะห์คุณภาพดิน โดยการตรวจค่า pH ค่า Nitrogen ค่า Phosphorus ค่า Potassium และวิเคราะห์ปริมาณไมโครพลาสติกในดิน ส่วนของการศึกษาหญ้าทะเล ผู้วิจัยจะศึกษาในสายพันธุ์หญ้าทะเลที่เเตกต่างกัน 3 ชนิด ได้เเก่ หญ้าใบมะกรูด หญ้าคา เเละหญ้าชะเงาใบสั้น โดยนำตัวอย่างหญ้าทะเลมาวิเคราะห์ปริมาณไมโครพลาสติกจาก 2 ส่วนคือ ลำต้นและรากหญ้าทะเล เเละเก็บข้อมูลทางกายภาพ ได้เเก่ความยาวใบ ความยาวต้น และความยาวราก แล้วสรุปผลหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณไมโครพลาสติกในดินและปริมาณไมโครพลาสติกในหญ้าทะเล เพื่อนำข้อสรุปของความสัมพันธ์เป็นแนวทางในการอนุรักษ์หญ้าทะเล และสร้างความตระหนักในการลดปริมาณไมโครพลาสติก