การศึกษาผลการตอบสนองต่อสาร Benomyl ของเชื้อรา Cercosporidium henningsii สาเหตุโรคใบจุดสีน้ำตาลของมันสำปะหลัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปุณณภา ปุญญปรมัตถ์, ปวันรัตน์ เอี่ยมรอด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รพีพร ตะเคียนราม, วัชราภรณ์ แสนนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบัน มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของการปลูกมันสำปะหลังคือ ปัญหาของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เเบคทีเรียต่างๆที่ส่งผลให้มันสำปะหลังเกิดความเสียหาย ทำให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่เพาะปลูก โดยโรคที่สำคัญของมันสำปะหลังคือโรคใบจุดสีน้ำตาลในมันสำปะหลัง ที่เกิดจากเชื้อรา Cercosporidium henningsii ซึ่งในประเทศไทยนิยมใช้สารเคมีในการกำจัดเชื้อรา เเต่ก็ยังไม่สามารถเเก้ไขปัญหาของโรคนี้ได้หมด จึงต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับ Cercosporidium henningsii เเละสารเคมี Benomyl ที่สามารถยับยั้งเชื้อราได้ คณะผู้จัดทำจึงได้ศึกษาการตอบสนองต่อสาร Benomyl ของเชื้อรา Cercosporidium henningsii สาเหตุโรคใบจุดสีน้ำตาลของมันสำปะหลัง เพื่อศึกษาการตอบสนองของเชื้อรา ความสามารถในการยับยั้งเชื้อ เเละศึกษาความเข้มข้นที่เหมาะสมในการใช้สารเคมี Benomyl ในเเปลงเพาะปลูกจริง ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะทำให้ทราบความเข้มข้นที่เหมาะสมของสารเคมีกำจัดเชื้อรา รวมถึงประสิทธิภาพของสารเคมี Benomyl ในการกำจัดเชื้อรา เเละเป็นเเนวทางในการใช้งานจริงในเเปลงปลูกพืชได้ต่อไป