การพัฒนาแผ่นฟิมล์ที่ใช้ขึ้นรูปแคปซูลชนิดนิ่มจากแพคตินในเปลือกกล้วยน้ำว้าเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมยา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพัชญาณ์ แซ่ด่าน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภา อาสิงสมานันท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผ่นฟิล์มที่ใช้ขึ้นรูปแคปซูลชนิดนิ่มจากเพคตินในการเปลือกกล้วยน้ำว้าเพื่อใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมยา โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 การศึกษาชนิดของกรดที่ส่งผลต่อการสกัดเพคตินจากเปลือกกล้วยน้ำว้า เพื่อหาชนิดกรดที่ดีที่สุดในการสกัดเพคตินจากเปลือกกล้วยน้ำว้า พบว่าการสกัดเพคตินด้วยกรดไฮโดรคลอริกดีที่สุด รองลงมาคือกรดซิตริก และกรดอะซิตริก ตามลำดับ โดยการสกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริกให้ปริมาณผลผลิตเพคติน 1.52 ± 0.21 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณเมทอกซิล 21.87 ± 0.61เปอร์เซ็นต์ และความเข้มข้นของกรดกาแลคทูโรนิก 34.50 ± 0.01 μg/mL ตอนที่ 2 การศึกษาอัตราส่วนที่ดีที่สุดในการขึ้นรูปสารละลายเพคตินสำหรับการทำฟิล์ม ระหว่าง เพคติน: น้ำไร้ประจุ: กลีเซอรอล พบว่าอัตราส่วนที่ดีที่สุดระหว่างเพคติน: น้ำไร้ประจุ: กลีเซอรอล คือ 0.75 กรัม: 20 มิลลิลิตร: 0.3 มิลลิลิตร โดยละลายไม่หมดในกระเพาะอาหารภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง และละลายหมดในลำไส้เล็กภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมง มีค่าการยืดตัว 114.38 ± 1.28 เปอร์เซ็นต์ ค่าต้านทานแรงดึง 17.18 ± 0.36 เปอร์เซ็นต์ และความหนา 0.0151 ± 0.15 มิลลิเมตร ตอนที่ 3 การศึกษาความเข้มข้นที่ต่ำที่สุดของสารสกัดจากฟักทองในการป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ด้วยการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (Free Radical Scavenging Assay) ด้วยวิธี 2,2-Diphenyl-1-Picrylhydrazyl (DPPH) พบว่าความเข้มข้นที่ต่ำที่สุดในการต้านอนุมูลอิสระ คือ 4 g/v มีค่า Inhibition ที่ 67.16 ± 0.53 เปอร์เซ็นต์ และตอนที่ 4 การศึกษาประสิทธิภาพของฟิล์มที่ใช้ขึ้นรูปแคปซูลชนิดนิ่มผลิตจากเพคตินในเปลือกกล้วยน้ำว้าที่มีส่วนผสมสารสกัดจากฟักทองในการป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ใช้อัตราส่วนระหว่าง เพคติน: น้ำไร้ประจุ: กลีเซอรอล: สารสกัดฟักทอง คือ 0.75 กรัม: 20 มิลลิลิตร: 0.3 มิลลิลิตร: 4 มิลลิลิตร โดยแบ่งฟิล์มออกเป็น 3 ตัวอย่าง คือ ตัวอย่างที่ 1 ฟิล์มที่ผสมอัตราส่วนของฟิล์มกับสารสกัดจากฟักทองเข้าด้วยกัน ตัวอย่างที่ 2 ฟิล์มที่เคลือบสารสกัดจากฟักทองหนึ่งด้าน ตัวอย่างที่ 3 ฟิล์มที่เคลือบสารสกัดจากฟักทองสองด้าน และชุดควบคุม คือ ฟิล์มที่ไม่ได้ผสมหรือเคลือบสารสกัดจากฟักทอง พบว่า ฟิล์มทั้ง 3 ตัวอย่าง ไม่มีความแตกต่างกันทั้งการละลายในสารน้ำในทางเดินอาหารในหลอดทดลอง การยืดตัว การต้านทานแรงดึง และความหนาของฟิล์ม ส่วนการศึกษาการซึมผ่านของแก๊สออกซิเจนนั้นอยู่ในระหว่างดำเนินการทดลอง