วิธีเก็บเกี่ยวเพื่อรักษาความหวานในข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ผกาวรรณ ธีระวัฒนานนท์, อมลิน พิชญังกูร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ตฤณ สุขฤกษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากข้าวโพดหวาน (Sweet corn) เป็นพืชเศรษฐกิจที่นิยมนำมารับประทาน และสามารถนำมาปรุงหรือแปรรูปได้อย่างหลากหลาย ภายหลังการเก็บเกี่ยว ฝักข้าวโพดหวานจะเกิดกระบวนการการหายใจตลอดเวลา โดยใช้น้ำตาลเป็นแหล่งอาหารหรือพลังงาน ดังนั้นปริมาณน้ำตาลที่สะสมจึงลดลง หรือน้ำตาลที่สะสมภายในฝักถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงาน จึงทำให้ความหวานยิ่งลดลงไปตามระยะเวลาภายหลังการเก็บเกี่ยว คณะผู้จัดทำจึงจัดทำโครงงานวิธีเก็บเกี่ยวเพื่อรักษาความหวานของข้าวโพด เพื่อศึกษาวิธีการเก็บเกี่ยวข้าวโพดที่สามารถคงความหวานของข้าวโพดได้มากที่สุด และปัจจัยในการเก็บที่มีผลต่อปริมาณน้ำตาลที่สะสมภายในฝักข้าวโพด โดยผู้จัดทำได้แบ่งการทดลองออกเป็น 15 ชุด ชุดละ 7 ฝัก และเก็บผลเป็นเวลา 6 วัน โดยศึกษาปัจจัย ได้แก่ เปลือกข้าวโพด ไหมข้าวโพด ความยาวก้าน และวิธีเก็บเกี่ยว

จากผลการศึกษาพบว่าวิธีเก็บเกี่ยวที่ช่วยเก็บรักษาปริมาณน้ำตาลในข้าวโพดได้ดีที่สุด คือ การใช้มือหักฝักสด โดยมีเปลือกแต่ไม่มีไหมหุ้มพร้อมทั้งมีก้านติดยาว 10 เซนติเมตร รองลงมาคือ การใช้มือหักฝักสด โดยมีเปลือกแต่ไม่มีไหมหุ้มพร้อมทั้งมีก้านติดยาว 5 เซนติเมตร และการใช้มือหักฝักสด โดยมีเปลือกแต่ไม่มีไหมหุ้มพร้อมทั้งมีก้านติดยาว 5 เซนติเมตร ตามลำดับ