ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของจังหวัดสงขลา: กรณีศึกษาเมืองหาดใหญ่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูวดล อุดมพงศ์ไพบูลย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พสงค์ แรงสิงห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พลังงานทดแทนเป็นพลังงานทางเลือกหนึ่งที่ประเทศไทยให้ความสนใจในการพัฒนาอยู่ในปัจจุบัน โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ พลังงานที่ใช้จากแหล่งพลังงานแล้วหมดไป เรียกว่าพลังงานสิ้นเปลือง

และพลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้ว สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้ใหม่อีก เรียกว่า พลังงานหมุนเวียน และเป็นพลังงานสะอาด ซึ่งไม่มีผลกระทบหรือมีผลกระทบน้อยมากต่อธรรมชาติ

ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่บริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตร ทำให้ได้รับความเข้มรังสีดวงอาทิตย์เกือบตลอดทั้งปี และในช่วงเวลาของการทำโครงงานเป็นช่วงเวลาที่เป็นฤดูร้อนของประเทศไทย