ที่เปิดประตูอัตโนมัติเพื่อกันสัตว์ออกจากรั้ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นายธนศักดิ์ เเต้ศิริ, กฤษณ ทำนาสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธวัชชัย มันอาษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในตอนที่เราลงจากรถมาเปิดประตูอาจจะทำให้สัตว์ที่อยู่ด้านในคอกหลุดออกมาจากภายในรั้ว แต่เมื่อมีประตูอัตโนมัติจะช่วยป้องกันการหลุดของสัตว์