ท่อสูบน้ำแรงดันสูง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติเทพ บุตรสาระ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วุฒิชัย ปูคะธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานชิ้นนี้เป็นโครงงานเกี่ยวกับแรงดันน้ำที่มีผลต่อการไหลของน้ำที่ปลายท่อโดยที่ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า