ทฤษฎีลูกเต๋ากับเกมบิงโก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จุลจักร บุญพทธ, สิริโชค จงธนโชติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชวลิต บัวพรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในยุคสมัยก่อนที่ผู้คนส่วนมากใช้ความรู้สึกหรืออารมณ์ในการตัดสินใจอะไรหลายๆอย่าง ซึ่งแต่ละคนก็มีความเห็นไม่เหมือนกัน ไม่มีหลักการในการคิด ในชีวิตประจ าวันทุกคนเคยได้ยินค าว่า ความน่าจะเป็น หรือ โอกาส เช่น โอกาสที่ฝนจะตกวันนี้มีมาก ความน่าจะเป็นนี้สามารถไปใช้ช่วยใน การตัดสินในเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ถูกต้องมากขึ้น เช่น วันนี้ควรจะเตรียมร่มหรือเสื้อกันฝนเวลา ออกนอกบ้าน หรือไม่เมื่อมองดูท้องฟ้าแล้วมืดครึ้ม แสดงว่าโอกาสที่ฝนจะตกวันนี้มีมาก ดังนั้นจึงควร เตรียมอุปกรณ์ที่จะกันฝนได้ไปด้วย อาจจะเป็นร่มหรือเสื้อกันฝนก็ได้หรือการสอบครั้งนี้อาจจะผ่าน หรือไม่ผ่านก็ได้เช่นกัน ความน่าจะเป็นจึงมีส่วนช่วยในการตัดสินในเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ ถูกต้องมากขึ้น