การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้เขาพระวิหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีระพงษ์ พุ่มไม้, วชิรวิชญ์ ทีมา, วริยา วรรณภาสนี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณฤทธิ์ วรงค์, สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการลดจำนวนของกล้วยไม้เขาพระวิหารที่ลดลงอย่างมากทำให้การศึกษามุ่งหมายทดลองเพาะเลี้ยงเมล็ดกล้วยไม้เขาพระวิหารเพื่อการขยายพันธุ์เเละการการอนุรักษ์ โดยเพาะเลี้ยงเมล็ดบนอาหารสูตร MS และ VW เพาะเลี้ยง ในห้องที่มีแสงสว่าง 16 ชั่วโมงต่อวัน อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส นาน 8 สัปดาห์

ตอนที่ 2 การชักนำให้เกิดต้น

นำโปรโตคอร์มจํานวน 0.1 กรัม เลี้ยงบนอาหารสูตร VW เเละอาหารสูตร MS เติม BA ความเข้มข้น 1, 3 และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร เปรียบเทียบกับสูตรอาหาร VW อาหารสูตร MS ที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต (ชุดควบคุม: control) นาน 8 สัปดาห์

ตอนที่ 3 การชักนำให้เกิดราก

นำต้นอ่อนที่ได้มาเลี้ยงบนอาหารสูตร VW เเละอาหารสูตร MS เติม NAA ความเข้มข้น 1, 3 และ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร เปรียบเทียบกับอาหารสูตร VW เเละอาหารสูตร MS ที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต (ชุดควบคุม: control) เพาะเลี้ยงในสภาวะเช่นเดียวกัน