การเปรียบเทียบสมบัติของแผ่นฟิล์มจากเห็ดกระด้างที่มีการเติมไตรอะซิตินและโพลิเอทิลีนไกลคอล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปานปรียา เพ็งชัย, ปานชีวา เพ็งชัย, กนกกาญจน์ บุญปัญญา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ถวิล วรรณวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การผลิตแผ่นฟิล์มชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ในสภาวะแวดล้อมธรรมชาติ เพื่อนำมาทดแทนการใช้แผ่นฟิล์มพลาสติกนั้น ผลิตจากวัสดุธรรมชาติจำพวกคาร์โบไฮเดรต และจะมีการเติมสารพลาสติไซเซอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพลาสติก จากผลงานวิจัยเรื่องปริมาณไคตินและไคโตซานจากเห็ดตัวอย่างพบว่า เห็ดกระด้างให้ปริมาณไคตินและไคโตซานมากที่สุดในกลุ่มเห็ดตัวอย่าง ดังนั้นผู้จัดทำโครงงานจึงสนใจในการผลิตแผ่นฟิล์มจากวัสดุในธรรมชาติ คือ เห็ดกระด้าง ที่มีการเติมสารพลาสติไซเซอร์ที่แตกต่างกัน คือ ไตรอะซิติน โพลิเอทิลีนไกลคอล และไม่เติมสารพลาสติกไซเซอร์ สุดท้ายจึงทำการเปรียบเทียบสมบัติของแผ่นฟิล์มทั้ง 3 แบบ คือ การต้านทานแรงดึง อัตราการซึมผ่านของน้ำ และการละลายน้ำ เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตแผ่นฟิล์มชีวภาพต่อไป