การศึกษาคุณภาพน้ำและแพลงก์ตอนที่มีผลต่ออัตราการรอดและการเจริญเติบโตของหอยนางรมพันธุ์ตะโกรมกรามขาวในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดตรัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาตาวีดา บัวแดง, กัลยกร ชัยกรรักดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

หนึ่งฤทัย ชัยมณี, พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาคุณภาพน้ำและแพลงก์ตอนที่มีผลต่ออัตราการรอดและการเจริญเติบโตของหอยนางรมพันธุ์ตะโกรมกรามขาวในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดตรัง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพน้ำและแพลงก์ตอนที่เหมาะสมต่ออัตราการรอดและการเจริญเติบโตของหอยตะโกรมกรามขาว โดยทางคณะผู้จัดทำศึกษาคุณภาพน้ำ (ค่าความเค็ม,ค่าpH,ค่าDO,แอมโมเนีย,ฟอสเฟต,สารแขวนลอย) และชนิดแพลงก์ตอนจากพื้นที่ 3 พื้นที่ ได้แก่ บ้านแหลมมะขาม บ้านแหลม และบ้านมดตะนอย จากนั้นนำผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับอัตราการรอดและการเจริญเติบโตของหอยตะโกรมกรามขาวในแต่ละพื้นที่ และสรุปผลว่าในพื้นที่ใดที่มีอัตราการรอดและอัตราการเจริญเติบโตของหอยดีที่สุดเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาใช้เป็นประโยชน์ในการเลี้ยงหอยของเกษตรกรผู้เลี้ยงต่อไป